ប្រអប់ក្រដាស

  • Paper box

    ប្រអប់ក្រដាស

    ការពិពណ៌នាផលិតផល ប្រអប់ក្រដាស Kraft ដែលមានតម្លៃថោក និងប្រើប្រាស់បានយូរ ទំហំខុសៗគ្នា ពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន និមិត្តសញ្ញា ប្រអប់ក្រដាសលក់ក្តៅ សម្រាប់អាហាររហ័ស ពណ៌ក្រដាស Kraft ពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន ទំហំក្រដាស Kraft រចនាប័ទ្មការការពារបរិស្ថាន ការប្រើប្រាស់ប្រទេសចិន រូបរាង ALCOHOLOPAC ការបញ្ជាទិញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន NOQ ស្នើសុំពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន ប្រអប់ក្រដាសការពារបរិស្ថាន ទំហំប្រអប់ក្រដាស Fast Food ប្រអប់បាយ រចនាប័ទ្មប្រអប់ក្រដាសដែលអាចចោលបាន ការប្រើប្រាស់ ទទួលយករូបរាងស្តង់ដារ ...